REKRUTACJA

plakat_2021_001

plakat

OFERTA EDUKACYJNA na rok szkolny 2021/2022

Uczniom, którzy rozpoczną edukację w Krasiniaku w roku 2021, zapewniamy:

 • indywidualizację procesu nauczania
 • w klasie IV udział w warsztatach maturalnych z przedmiotów rozszerzonych
 • bogatą ofertę zajęć pozalekcyjny, m.in.:
 • Dyskusyjny Klub Filmowy i Dyskusyjny Klub Książki
 • Koło Młodych Literatów
 • Maratony filmowe
 • Zespół redakcyjny gazetki szkolnej
 • Telewizja Internetowa Studio Krasiniak
 • Zajęcia zespołu muzycznego Krach Band
 • Zajęcia teatralne
 • Sekcja radiowęzła
 • Turnieje sportowe organizowane przez Samorząd Uczniowski
 • Klub Rowerowy Krasiniak
 • Warsztaty programistyczne prowadzone przez studentów informatyki Uniwersytetu Warszawskiego
 • Zajęcia kół zainteresowań organizowane we współpracy z samorządem uczniowskim
 • Zajęcia UKS, w tym: rugby, tenis ziemny, tenis stołowy, koszykówka, siatkówka, piłka nożna, petanque
 • Indywidualne konsultacje dla uczniów przygotowujących się do olimpiad i konkursów przedmiotowych
 • Udział w zajęciach organizowanych we współpracy z wyższymi uczelniami – m.in. UMK w Toruniu, Politechniką Warszawską, Wyższą Szkołą Informatyki w Warszawie
 • Udział w unijnych oraz międzynarodowych projektach edukacyjnych
 • Udział w projekcie Erasmus+

 

SZKOŁA PONADPODSTAWOWA

(liceum czteroletnie)

Regulamin rekrutacji

do I Liceum Ogólnokształcącego im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie  

na rok szkolny 2021/2022

§ 1.
Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.)

 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów kształcenia zawodowego (Dz.U. z 2019 r. poz. 1737).

 3. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań
  w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
  COVID-19 (Dz. U. poz. 493 z późn. zm.)

§ 2.
Wymagane dokumenty

 1. Wniosek wydrukowany z systemu elektronicznego wspomagania rekrutacji i potwierdzony podpisem kandydata oraz prawnych opiekunów.
 1. Kopie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty, poświadczone za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły podstawowej.
 1. Oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty.
 1. 2 fotografie podpisane na odwrocie.

§ 3.
Zasady ogólne

 1. Rekrutacja do liceum jest prowadzona z wykorzystaniem systemu informatycznego.
 1. Kandydaci do oddziałów klasy pierwszej składają w sekretariacie szkoły pierwszego wyboru wnioski – podania wydrukowane z  systemu wraz z niezbędnymi kopiami zaświadczeń (kopie zaświadczeń muszą być potwierdzone przez szkoły, w których są one wymagane).
 1. Szkoła przyjmuje wyłącznie wnioski podpisane przez kandydata i rodziców (prawnych opiekunów).
 1. W trakcie rekrutacji organizowanej z  wykorzystaniem systemu elektronicznego wspomagania:
  • kandydat, składając wniosek – podanie, określa pozycję swoich preferencji przyjęcia do danego oddziału,
  • każdy z kandydatów zostaje przydzielony tylko do jednego z preferowanych oddziałów lub nie zostaje przyjęty do żadnego oddziału, jeśli do żadnego ze wskazanych oddziałów nie uzyskał wystarczającej liczby punktów, zapewniających mu przyjęcie,
  • jeżeli kandydat uzyskał liczbę punktów, uprawniającą go do przyjęcia do większej liczby oddziałów – zostaje on przydzielony do tego i tylko do tego oddziału, który znajduje się najwyżej na liście jego preferencji,
  • kandydat, który zostanie zakwalifikowany do przyjęcia do oddziału, nie będzie umieszczony na listach do przyjęcia do oddziałów o niższych preferencjach, choćby spełniał kryteria przyjęć do tych oddziałów.
 1. Kandydat, umieszczony na liście zakwalifikowanych do przyjęcia do danej szkoły, potwierdza wolę podjęcia nauki w danej szkole poprzez złożenie oryginału świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu.
 1. Ogłoszenie wyników rekrutacji nastąpi w terminie, ustalonym przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty.
 1. Warunkiem przyjęcia do szkoły jest  dostarczenie oryginałów dokumentów w terminie określonym w terminarzu.
 1. W celu przeprowadzenia rekrutacji do klasy pierwszej dyrektor powołuje Szkolną Komisję Rekrutacyjną, wyznacza jej przewodniczącego i określa zadania członków.
 1. Do zadań Komisji Rekrutacyjnej należy:
  1. ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego z zachowaniem obowiązujących zasad rekrutacji,
  2. przygotowanie oraz podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i listy kandydatów niezakwalifikowanych,
  3. przygotowanie oraz podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych,
  4. sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego,
  5. sporządzanie w przewidywanym w przepisach prawa terminie uzasadnień odmów przyjęcia kandydatów, których rodzice o to wystąpili,
  6. niezwłoczne udzielanie Dyrektorowi Szkoły wszelkich wyjaśnień, w szczególności w odniesieniu do kandydatów, których rodzice wnieśli odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej,
  7. dbanie o przetwarzanie danych osobowych kandydatów w trakcie całego procesu rekrutacji z poszanowaniem zapisów Ustawy o systemie oświaty oraz Ustawy o ochronie danych osobowych.

§ 4.
Kryteria rekrutacji

 1. Do klasy pierwszej Liceum przyjmuje się kandydatów, którzy posiadają świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.
 2. O przyjęciu kandydata do oddziału klasy pierwszej decyduje uzyskana przez niego w wyniku postępowania rekrutacyjnego lokata na listach kandydatów do liceum.
 3. Progiem punktowym jest liczba punktów ostatniego kandydata zakwalifikowanego przez system do danego oddziału.
 4. Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim są przyjmowani w pierwszej kolejności do publicznej szkoły ponadpodstawowej niezależnie od osiągniętych wyników, uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym.
 5. Pierwszeństwo w przyjęciu do Szkoły, w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym, mają w następującej kolejności:
  kryterium pierwszeństwa pierwszeństwo określa się na podstawie
  kandydaci z problemami zdrowotnymi ograniczającymi możliwość wyboru kierunku kształcenia opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej
  wielodzietność rodziny kandydata (oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci); oświadczenia o wielodzietności rodziny kandydata
  niepełnosprawność kandydata;

  niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

  niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

  niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

  orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełno-sprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, ze zm.)
  samotne wychowywanie kandydata w rodzinie; prawomocnego wyroku sądu rodzinnego orzekającego rozwód lub separację lub aktu zgonu oraz oświadczenia o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem
  objęcie kandydata pieczą zastępczą. dokumentu poświadczającego objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, ze zm.)
  Kryteria mają jednakową wartość.

Oświadczenia, o których mowa w powyższej tabeli, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Dokumenty potwierdzające spełnienie wymienionych kryteriów przedstawia się na wniosek Komisji w sytuacji konieczności zastosowania kryteriów ex aequo.

§ 5.
Zasady rekrutacji

 1. O przyjęciu kandydata do liceum decyduje suma liczby punktów, uzyskanych przez kandydata za:
  1. egzamin ósmoklasisty,
  2. oceny z następujących przedmiotów:

język polski, matematyka; wiedza o społeczeństwie lub historia (wyższa ocena), język obcy (najwyższa ocena)

w przypadku kandydatów ubiegających się o przyjęcie do oddziału HP z rozszerzonym programem języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie

język polski, matematyka; biologia lub chemia (wyższa ocena), język obcy (najwyższa ocena)

w przypadku kandydatów ubiegających się o przyjęcie do oddziałów BM z rozszerzonym programem biologii i chemii
język polski, matematyka; fizyka lub informatyka (wyższa ocena), język obcy (najwyższa ocena) w przypadku kandydatów ubiegających się o przyjęcie do oddziału MI z rozszerzonym programem matematyki, fizyki oraz informatyki
język polski, matematyka, język angielski, geografia w przypadku kandydatów ubiegających się o przyjęcie do oddziału J z rozszerzonym programem języka angielskiego, języka polskiego i geografii
język polski, matematyka; geografia, język obcy (najwyższa ocena) w przypadku kandydatów ubiegających się o przyjęcie do oddziału MGI z rozszerzonym programem matematyki, geografii oraz informatyki

  c. inne osiągnięcia edukacyjne ucznia, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.
d. za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem dolicza się 7 punktów.

      2. Sposób przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnionych w postępowaniu rekrutacyjnym.

  1. Przeliczenie na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty

Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej. Szczegółowe wyniki egzaminu wyrażone są w skali procentowej.

Wynik przedstawiony w procentach z:

   • języka polskiego
   • matematyki

mnoży się przez 0,35.

Wynik przedstawiony w procentach z języka obcego nowożytnego mnoży się przez 0,3.

  1. Przeliczanie na punkty ocen z języka polskiego, matematyki i dwóch wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:
Ocena Punkty
celujący 18
bardzo dobry 17
dobry 14
dostateczny 8
dopuszczający 2
  1. Przeliczenie na punkty osiągnięć ucznia, wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej
Liczba punktów Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień
10 punktów tytułu finalisty konkursu przedmiotowego
7 punktów tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego
5 punktów tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego
Liczba punktów uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim:
10 punktów tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej
4 punkty tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej
3 punkty tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej
Liczba punktów uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
10 punktów dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego
7 punktów dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego
5 punktów dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego
7 punktów tytułu finalisty konkursu przedmiotowego
5 punktów tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego
3 punkty tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego
Liczba punktów uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim:
10 punktów dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej
7 punktów dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej
5 punktów dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej
7 punktów tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej
3 punktów tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej
2 punktów tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej
Liczba punktów uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w tabeli powyżej, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
4 punktów międzynarodowym
3 punktów krajowym
2 punktów wojewódzkim
1 punktów powiatowym

W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

Za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego,
w szczególności w formie wolontariatu przyznaje się 3 punkty.

Aby za osiągnięcie kandydat otrzymał punkty musi ono zostać wpisane na świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.

O wpisie osiągnięć na świadectwo decyduje dyrektor szkoły podstawowej.

  1. Przeliczanie na punkty ocen wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej w przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu ósmoklasisty:

z języka polskiego i matematyki:

   1. za ocenę celującą – po 35 punktów
   2. za ocenę bardzo dobrą – po 30 punktów
   3. za ocenę dobrą – po 25 punktów
   4. za ocenę dostateczną – po 15 punktów
   5. za ocenę dopuszczającą – po 5 punktów;

z języka obcego nowożytnego:

   1. za ocenę celującą – 30 punktów
   2. za ocenę bardzo dobrą – 25 punktów
   3. za ocenę dobrą – 29 punktów
   4. za ocenę dostateczną – 10 punktów
   5. za ocenę dopuszczającą – 5 punktów.

 

 

 

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status