I Liceum Ogólnokształcące im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie

RODO

Informacja podawana w przypadku zbierania informacji od uczniów oraz ich prawnych opiekunów.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej zwanym RODO informujemy:

  1. administratorem danych osobowych uczniów, ich prawnych opiekunów i pracowników szkoły jest I Liceum Ogólnokształcące im. Z. Krasińskiego w Ciechanowie, ul. 17 Stycznia 66, 06-400 Ciechanów,
  2. administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@krasiniak.pl
  3. administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. w celu niezbędnym do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, co wynika z ustawy z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty, ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej,
  4. dane osobowe mogą być przekazywane innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. dostawcą dziennika elektronicznego, kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem i in.)
  5. administrator nie będzie przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub do organizacji międzynarodowej,
  6. mają Państwo prawo uzyskać wszelkie informacje o swoich danych osobowych oraz kopię tych danych w siedzibie administratora.

Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:

  1. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, tj. z ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej,
  2. przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania lub prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo żądania usunięcia a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku stwierdzenia naruszenia zasad przetwarzania danych osobowych,
  3. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest niezbędne do realizacji ww. celów, konsekwencją niepodania danych będzie nierozpatrzenie wniosku,
  4. administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status