REKRUTACJA

 

OFERTA EDUKACYJNA na rok szkolny 2018/2019

Uczniom, którzy rozpoczną edukację w Krasiniaku w roku 2018, zapewniamy:

 • możliwość indywidualnego kształtowania ścieżki edukacyjnej
 • samodzielny wybór przedmiotów, których chcą się uczyć w zakresie rozszerzonym
 • możliwość zmiany rozszerzenia w trakcie nauki (w klasie II)
 • w klasie III udział w warsztatach maturalnych z przedmiotów rozszerzonych.
 • bogatą ofertę zajęć pozalekcyjny, m.in.:
 • Dyskusyjny Klub Filmowy i Dyskusyjny Klub Książki
 • Koło Młodych Literatów
 • Maratony filmowe
 • Zespół redakcyjny gazetki szkolnej
 • Telewizja Internetowa Studio Krasiniak
 • Zajęcia zespołu muzycznego Krach Band
 • Zajęcia teatralne
 • Sekcja radiowęzła
 • Turnieje sportowe organizowane przez Samorząd Uczniowski
 • Klub Rowerowy Krasiniak
 • Chór szkolny
 • Warsztaty programistyczne prowadzone przez studentów informatyki Uniwersytetu Warszawskiego
 • Zajęcia kół zainteresowań organizowane we współpracy z samorządem uczniowskim
 • Zajęcia UKS, w tym: rugby, tenis ziemny, tenis stołowy, koszykówka, siatkówka, piłka nożna, petanque
 • Indywidualne konsultacje dla uczniów przygotowujących się do olimpiad i konkursów przedmiotowych
 • Udział w zajęciach organizowanych we współpracy z wyższymi uczelniami – m.in. UMK w Toruniu, Politechniką Warszawską, Wyższą Szkołą Informatyki w Warszawie
 • Udział w unijnych oraz międzynarodowych projektach edukacyjnych
 • Udział w projekcie Erasmus+

Planowane oddziały

lp Oznaczenie oddziału Charakterystyka oddziału
1 HA i HB
Klasy humanistyczne. Rozszerzony program języka polskiego i WOS. Od klasy II  możliwość wyboru kolejnego przedmiotu rozszerzonego spośród: historia, biologia, geografia.

Przedmioty punktowane podczas rekrutacji: język polski, matematyka, język obcy, najwyższa ocena spośród historia, wos, geografia.

2 BA Klasa biologiczno-chemiczna: rozszerzony program biologii i chemii. Od klasy II możliwość wyboru przedmiotu rozszerzonego spośród: chemia, geografia, fizyka.

Przedmioty punktowane podczas rekrutacji: język polski, matematyka, język obcy, najwyższa ocena spośród chemia, biologia, geografia.

3 BMA i BMB Klasy biologiczno-medyczne: rozszerzony program biologii i chemii. Od klasy II możliwość wyboru przedmiotu rozszerzonego spośród: chemia, geografia, fizyka. Dodatkowo: podstawy wiedzy medycznej.

Przedmioty punktowane podczas rekrutacji: język polski, matematyka,  język obcy, najwyższa ocena spośród chemia, biologia, geografia.

4 MIA i MIB
Klasy matematyczno-informatyczne: rozszerzony program matematyki, fizyki oraz informatyki. Od klasy II możliwość wyboru przedmiotu rozszerzonego spośród: fizyka, geografia.

Przedmioty punktowane podczas rekrutacji: język polski, matematyka, język obcy, najwyższa ocena spośród fizyka, informatyka, geografia.

5 MG Klasa matematyczno-geograficzna: rozszerzony program matematyki oraz geografii. Od klasy II możliwość wyboru przedmiotu rozszerzonego spośród: geografia, fizyka. Dodatkowo – zajęcia warsztatowe z j. angielskiego.

Przedmioty punktowane podczas rekrutacji: język polski, matematyka, język obcy, geografia.

Rozporządzenie MEN w sprawie rekrutacji (sposoby przeliczania punktów) oraz harmonogram: www.kuratorium.waw.pl

 

Regulamin rekrutacji

do I Liceum Ogólnokształcącego im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie  

na rok szkolny 2018/2019

 

 §1. Podstawa prawna:

 1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (Dz. U z 2004r. Nr 256 poz.2572 z poźn. zm.).
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 14.03.2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018 – 2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum.
 3. Zarządzenie Nr 5 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 7 lutego 2018r. w sprawie rekrutacji uczniów do publicznych liceów, techników, szkół branżowych I stopnia, szkół dla dorosłych i szkół policealnych na rok szkolny 2018/2019,

§2. Postanowienia ogólne

 1. Postępowanie rekrutacyjne dotyczy rekrutacji do I Liceum Ogólnokształcącego im.  Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie.
 2. O przyjęcie do klasy pierwszej może ubiegać się absolwent gimnazjum.
 3. Rekrutacja do szkoły prowadzona jest z wykorzystaniem systemu informatycznego.

§3. Szkolna Komisja Rekrutacyjna

 1. W celu przeprowadzenia rekrutacji do klas pierwszych Dyrektor Liceum powołuje Szkolną Komisję Rekrutacyjną (w skrócie SKR), wyznacza jej przewodniczącego oraz określa zadania członków.
 2. Szkolna Komisja Rekrutacyjna:
  1. podaje informację o warunkach rekrutacji,
  2. przeprowadza postępowanie rekrutacyjne, zgodnie z kryteriami określonymi w regulaminie,
  3. ogłasza listę kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia, oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata, a także najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia,
  4. ogłasza listę kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych (lub informację o liczbie wolnych miejsc) oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia,
  5. sporządza protokół postępowania rekrutacyjnego.
 3. Szkolna Komisja Rekrutacyjna podejmuje wszelkie decyzje związane z rekrutacją.

§4. Dokumenty

 1. Wymagane:
   1. Kopia świadectwa ukończenia gimnazjum oraz kopia zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego, poświadczone za zgodność z oryginałem przez dyrektora gimnazjum. Na każdej stronie kopii należy umieścić adnotację: „Stwierdzam zgodność z oryginałem”, datę, pieczęć urzędową szkoły o średnicy 36 mm oraz pieczęć imienną dyrektora szkoły i podpis dyrektora lub upoważnionej przez niego osoby.
   2. Wniosek o przyjęcie (wydrukowany z Systemu).
 2. W przypadku podjęcia decyzji o wyborze szkoły:
   1. oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum oraz oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego
   2. Karta zdrowia.
   3. 2 fotografie.
 3. Dodatkowe (tj. takie, które kandydat może dołączyć, jeśli chce z nich skorzystać)
   1. Zaświadczenie o przysługujących preferencjach w przypadku jednakowej liczby punktów (§ 6):
    • oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,
    • orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne wg ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.),
    • prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka
    • dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą
    • opinię wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym publiczną poradnię specjalistyczną, w sprawie pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi do szkoły ponadgimnazjalnej,
   2. Dokumenty, o których mowa w p. a) są składane w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu.
   3. Dokumenty, o których mowa w p. a) mogą być składane także w postaci kopii poświadczanej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.
   4. Oświadczenia, o których mowa w p. a) składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
   5. Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach, w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego.

§5. Zasady ogólne rekrutacji

 1. Kandydaci do klas pierwszych składają w sekretariacie szkoły pierwszego wyboru kwestionariusze – wnioski wydrukowane z Systemu wraz z niezbędnymi kopiami zaświadczeń.
 2. W Systemie Elektronicznego Wspomagania Rekrutacji:
  1. kandydat określa pozycję swoich preferencji przyjęcia do danego oddziału,
  2. każdy z kandydatów zostaje przydzielony tylko do jednego z preferowanych oddziałów lub nie zostaje przyjęty do żadnego oddziału, jeśli do żadnego ze wskazanych oddziałów nie uzyskał wystarczającej liczby punktów zapewniających mu przyjęcie,
  3. jeżeli kandydat uzyskał liczbę punktów uprawniającą go do przyjęcia do większej liczby oddziałów – zostaje on przydzielony do tego i tylko do tego oddziału, który określił jako najbardziej przez niego preferowany,
  4. kandydat, który zostanie zakwalifikowany do przyjęcia do oddziału, nie będzie umieszczony na listach do przyjęcia do oddziałów o niższych preferencjach, choćby spełniał kryteria przyjęć do tych oddziałów.
 3. Kandydat ubiegający się o przyjęcie do szkoły składając dokumenty  posługuje się kopiami świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu, poświadczonymi przez dyrektora gimnazjum, do którego uczęszczał. Kandydat składa jedną kopię dokumentów do szkoły pierwszego wyboru.
 4. Kandydat umieszczony na liście przyjętych do danej szkoły składa oświadczenie potwierdzające wolę podjęcia nauki w danej szkole oraz oryginały świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu.
 5. Ogłoszenie wyników rekrutacji nastąpi w terminie ustalonym przez Kuratora Oświaty.
 6. Warunkiem przyjęcia do I LO w Ciechanowie jest złożenie oświadczenia potwierdzającego wolę i dostarczenie oryginałów dokumentów w terminie określonym w terminarzu.
 7. O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej decyduje uzyskana przez niego w wyniku postępowania rekrutacyjnego lokata na liście kandydatów do liceum.
 8. Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8, są przyjmowani do szkoły w pierwszej kolejności.
 9. O przyjęciu do klasy pierwszej ucznia powracającego z zagranicy decyduje Dyrektor Liceum.
 10. Złożenie oryginału świadectwa i pozostałych dokumentów w terminie określonym w terminarzu jest potwierdzeniem wyboru I Liceum Ogólnokształcącego i podstawą do umieszczenia na liście przyjętych do Liceum.
 11. Kandydaci w trakcie postępowania rekrutacyjnego otrzymują za swoje osiągnięcia liczbę punktów określoną w § 7.
 12. O kolejności na liście kandydatów do liceum decyduje suma punktów uzyskanych przez kandydata w wyniku postępowania rekrutacyjnego.
 13. W przypadku uzyskania przez kandydatów tej samej liczby punktów stosuje się ustalenia zawarte w § 6.

§6. Pierwszeństwo w przyjęciu do szkoły

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

1) wielodzietność rodziny kandydata;

2) niepełnosprawność kandydata;

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Kryteria, o których mowa, mają jednakową wartość.

§7. Zasady punktacji

Sposób przeliczania na punkty ocen wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum z języka polskiego, matematyki i dwóch wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych wskazanych przez szkołę:

 

  – 18 punktów –   stopień celujący
  – 17 punktów –   stopień bardzo dobry
  – 14 punktów –   stopień dobry
  – 8 punktów –   stopień dostateczny
  – 2 punkty –   stopień dopuszczający

 

Oddział Przedmioty punktowane
 

humanistyczny

j. polski, matematyka, j. obcy, wyższa ocena spośród: historia, wiedza o społeczeńswtie, geografia
 

biologiczno-chemiczny i biologiczno-medyczny

 

j. polski, matematyka, j. obcy, wyższa ocena spośród: biologia, chemia, geografia

 

matematyczno-informatyczny

 

j. polski, matematyka, j. obcy, wyższa ocena spośród fizyka, informatyka, geografia

 

matematyczno-geograficzny

 

j. polski,matematyka, j. obcy, geografia

 1. Za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem, przyznaje się 7 punktów.
 2. Sposób przeliczania na punkty osiągnięć ucznia wymienionych w świadectwie ukończenia gimnazjum:
  1. za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:
   • tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów,
   • tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów,
   • tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów;
  2. za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim:
   • tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 punktów,
   • tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 4 punkty,
   • tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 3 punkty;
  3. za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
   • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego –10 punktów,
   • dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów,
   • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów,
   • tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 7 punktów,
   • tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów,
   • tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3 punkty;
  4. za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim:
   • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 punktów,
   • dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 punktów,
   • dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 5 punktów,
   • tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 punktów,
   • tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty,
   • tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2 punkty;
  5. uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1–4, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
   • międzynarodowym – 4 punkty,
   • krajowym – 3 punkty,
   • wojewódzkim – 2 punkty,
   • powiatowym – 1 punkt.
  6. W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym, że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.
  7. W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu, przyznaje się 3 punkty.
 3. Przeliczanie na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego odbywa się według następujących zasad:
  szczegółowe wyniki egzaminu wyrażone w skali procentowej z:
  • języka polskiego,
  • historii i wiedzy o społeczeństwie,
  • matematyki,
  • przedmiotów przyrodniczych
  • języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym

mnoży się przez 0,2;

4. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, historii, wiedzy o społeczeństwie, biologii, chemii, fizyki, geografii i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym za uzyskanie z:

   • języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:
    • celującym – 20 punktów,
    • bardzo dobrym – 18 punktów,
    • dobrym – 13 punktów,
    • dostatecznym – 8 punktów,
    • dopuszczającym – 2 punkty;
   • historii i wiedzy o społeczeństwie oceny wyrażonej w stopniu:
    • celującym – 20 punktów,
    • bardzo dobrym – 18 punktów,
    • dobrym – 13 punktów,
    • dostatecznym – 8 punktów,
    • dopuszczającym – 2 punkty;

oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 2;

 • biologii, chemii, fizyki i geografii oceny wyrażonej w stopniu:
    • celującym – 20 punktów,
    • bardzo dobrym – 18 punktów,
    • dobrym – 13 punktów,
    • dostatecznym – 8 punktów,
    • dopuszczającym – 2 punkty;

oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 4;

 • języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:
   • celującym – 20 punktów,
   • bardzo dobrym – 18 punktów,
   • dobrym – 13 punktów,
   • dostatecznym – 8 punktów,
   • dopuszczającym – 2 punkty.

 

 • W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego zakresu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub danej części egzaminu gimnazjalnego, przelicza się na punkty oceny wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum z zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany dany zakres odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub dana część egzaminu gimnazjalnego, których dotyczy zwolnienie.