REKRUTACJA

 

OFERTA EDUKACYJNA na rok szkolny 2019/2020

Uczniom, którzy rozpoczną edukację w Krasiniaku w roku 2019, zapewniamy:

 • możliwość indywidualnego kształtowania ścieżki edukacyjnej
 • w klasie III udział w warsztatach maturalnych z przedmiotów rozszerzonych.
 • bogatą ofertę zajęć pozalekcyjny, m.in.:
 • Dyskusyjny Klub Filmowy i Dyskusyjny Klub Książki
 • Koło Młodych Literatów
 • Maratony filmowe
 • Zespół redakcyjny gazetki szkolnej
 • Telewizja Internetowa Studio Krasiniak
 • Zajęcia zespołu muzycznego Krach Band
 • Zajęcia teatralne
 • Sekcja radiowęzła
 • Turnieje sportowe organizowane przez Samorząd Uczniowski
 • Klub Rowerowy Krasiniak
 • Chór szkolny
 • Warsztaty programistyczne prowadzone przez studentów informatyki Uniwersytetu Warszawskiego
 • Zajęcia kół zainteresowań organizowane we współpracy z samorządem uczniowskim
 • Zajęcia UKS, w tym: rugby, tenis ziemny, tenis stołowy, koszykówka, siatkówka, piłka nożna, petanque
 • Indywidualne konsultacje dla uczniów przygotowujących się do olimpiad i konkursów przedmiotowych
 • Udział w zajęciach organizowanych we współpracy z wyższymi uczelniami – m.in. UMK w Toruniu, Politechniką Warszawską, Wyższą Szkołą Informatyki w Warszawie
 • Udział w unijnych oraz międzynarodowych projektach edukacyjnych
 • Udział w projekcie Erasmus+

 

SZKOŁA PONADGIMNAZJALNA

(liceum trzyletnie)

Regulamin rekrutacji

do I Liceum Ogólnokształcącego im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie  

na rok szkolny 2019/2020

 

 

 §1. Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60 ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018–2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz.U. z 2017 r., poz. 586).
 • Zarządzenie nr 10 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie rekrutacji uczniów do publicznych liceów, techników, szkół branżowych I stopnia, szkół dla dorosłych i szkół policealnych na rok szkolny 2019/2020.

§2. Postanowienia ogólne

 1. Postępowanie rekrutacyjne dotyczy rekrutacji do I Liceum Ogólnokształcącego im.  Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie.
 2. O przyjęcie do klasy pierwszej może ubiegać się absolwent gimnazjum.
 3. Rekrutacja do szkoły prowadzona jest z wykorzystaniem systemu informatycznego.

§3. Szkolna Komisja Rekrutacyjna

 1. W celu przeprowadzenia rekrutacji do klas pierwszych Dyrektor Liceum powołuje Szkolną Komisję Rekrutacyjną (w skrócie SKR), wyznacza jej przewodniczącego oraz określa zadania członków.
 2. Szkolna Komisja Rekrutacyjna:
  1. podaje informację o warunkach rekrutacji,
  2. przeprowadza postępowanie rekrutacyjne, zgodnie z kryteriami określonymi w regulaminie,
  3. ogłasza listę kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia, oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata, a także najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia,
  4. ogłasza listę kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych (lub informację o liczbie wolnych miejsc) oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia,
  5. sporządza protokół postępowania rekrutacyjnego.
 3. Szkolna Komisja Rekrutacyjna podejmuje wszelkie decyzje związane z rekrutacją.

§4. Dokumenty

 1. Wymagane:
   1. Kopia świadectwa ukończenia gimnazjum oraz kopia zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego, poświadczone za zgodność z oryginałem przez dyrektora gimnazjum. Na każdej stronie kopii należy umieścić adnotację: „Stwierdzam zgodność z oryginałem”, datę, pieczęć urzędową szkoły o średnicy 36 mm oraz pieczęć imienną dyrektora szkoły i podpis dyrektora lub upoważnionej przez niego osoby.
   2. Wniosek o przyjęcie (wydrukowany z Systemu).
 2. W przypadku podjęcia decyzji o wyborze szkoły:
   1. oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum oraz oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego
   2. Karta zdrowia.
   3. 2 fotografie podpisane na odwrocie.
 3. Dodatkowe (tj. takie, które kandydat może dołączyć, jeśli chce z nich skorzystać)
   1. Zaświadczenie o przysługujących preferencjach w przypadku jednakowej liczby punktów (§ 6):
    • oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,
    • orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne wg ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.),
    • prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka
    • dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą
    • opinię wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym publiczną poradnię specjalistyczną, w sprawie pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi do szkoły ponadgimnazjalnej,
   2. Dokumenty, o których mowa w p. a) są składane w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu.
   3. Dokumenty, o których mowa w p. a) mogą być składane także w postaci kopii poświadczanej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.
   4. Oświadczenia, o których mowa w p. a) składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
   5. Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach, w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego.

§5. Zasady ogólne rekrutacji

 1. Kandydaci do klas pierwszych składają w sekretariacie szkoły pierwszego wyboru kwestionariusze – wnioski wydrukowane z Systemu wraz z niezbędnymi kopiami zaświadczeń.
 2. W Systemie Elektronicznego Wspomagania Rekrutacji:
  1. kandydat określa pozycję swoich preferencji przyjęcia do danego oddziału,
  2. każdy z kandydatów zostaje przydzielony tylko do jednego z preferowanych oddziałów lub nie zostaje przyjęty do żadnego oddziału, jeśli do żadnego ze wskazanych oddziałów nie uzyskał wystarczającej liczby punktów zapewniających mu przyjęcie,
  3. jeżeli kandydat uzyskał liczbę punktów uprawniającą go do przyjęcia do większej liczby oddziałów – zostaje on przydzielony do tego i tylko do tego oddziału, który określił jako najbardziej przez niego preferowany,
  4. kandydat, który zostanie zakwalifikowany do przyjęcia do oddziału, nie będzie umieszczony na listach do przyjęcia do oddziałów o niższych preferencjach, choćby spełniał kryteria przyjęć do tych oddziałów.
 3. Kandydat ubiegający się o przyjęcie do szkoły składając dokumenty  posługuje się kopiami świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu, poświadczonymi przez dyrektora gimnazjum, do którego uczęszczał. Kandydat składa jedną kopię dokumentów do szkoły pierwszego wyboru.
 4. Kandydat umieszczony na liście przyjętych do danej szkoły składa oświadczenie potwierdzające wolę podjęcia nauki w danej szkole oraz oryginały świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu.
 5. Ogłoszenie wyników rekrutacji nastąpi w terminie ustalonym przez Kuratora Oświaty.
 6. Warunkiem przyjęcia do I LO w Ciechanowie jest złożenie oświadczenia potwierdzającego wolę i dostarczenie oryginałów dokumentów w terminie określonym w terminarzu.
 7. O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej decyduje uzyskana przez niego w wyniku postępowania rekrutacyjnego lokata na liście kandydatów do liceum.
 8. Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8, są przyjmowani do szkoły w pierwszej kolejności.
 9. O przyjęciu do klasy pierwszej ucznia powracającego z zagranicy decyduje Dyrektor Liceum.
 10. Złożenie oryginału świadectwa i pozostałych dokumentów w terminie określonym w terminarzu jest potwierdzeniem wyboru I Liceum Ogólnokształcącego i podstawą do umieszczenia na liście przyjętych do Liceum.
 11. Kandydaci w trakcie postępowania rekrutacyjnego otrzymują za swoje osiągnięcia liczbę punktów określoną w § 7.
 12. O kolejności na liście kandydatów do liceum decyduje suma punktów uzyskanych przez kandydata w wyniku postępowania rekrutacyjnego.
 13. W przypadku uzyskania przez kandydatów tej samej liczby punktów stosuje się ustalenia zawarte w § 6.

§6. Pierwszeństwo w przyjęciu do szkoły

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

1) wielodzietność rodziny kandydata;

2) niepełnosprawność kandydata;

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Kryteria, o których mowa, mają jednakową wartość.

§7. Zasady punktacji

Sposób przeliczania na punkty ocen wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum z języka polskiego, matematyki i dwóch wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych wskazanych przez szkołę:

 

  – 18 punktów –   stopień celujący
  – 17 punktów –   stopień bardzo dobry
  – 14 punktów –   stopień dobry
  – 8 punktów –   stopień dostateczny
  – 2 punkty –   stopień dopuszczający

 

Oddział Przedmioty punktowane
 

humanistyczny

j. polski, matematyka, j. obcy, wyższa ocena spośród: historia, wiedza o społeczeństwie
 

biologiczno-chemiczny i biologiczno-medyczny

 

j. polski, matematyka, j. obcy, wyższa ocena spośród: biologia, chemia

 

matematyczno-fizyczno-informatyczny

 

j. polski, matematyka, j. obcy, wyższa ocena spośród fizyka, informatyka

 

matematyczno-geograficzny

 

j. polski, matematyka, j. obcy, geografia

 1. Za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem, przyznaje się 7 punktów.
 2. Sposób przeliczania na punkty osiągnięć ucznia wymienionych w świadectwie ukończenia gimnazjum:
  1. za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:
   • tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów,
   • tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów,
   • tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów;
  2. za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim:
   • tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 punktów,
   • tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 4 punkty,
   • tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 3 punkty;
  3. za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
   • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego –10 punktów,
   • dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów,
   • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów,
   • tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 7 punktów,
   • tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów,
   • tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3 punkty;
  4. za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim:
   • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 punktów,
   • dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 punktów,
   • dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 5 punktów,
   • tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 punktów,
   • tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty,
   • tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2 punkty;
  5. uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1–4, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
   • międzynarodowym – 4 punkty,
   • krajowym – 3 punkty,
   • wojewódzkim – 2 punkty,
   • powiatowym – 1 punkt.
  6. W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym, że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.
  7. W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu, przyznaje się 3 punkty.
 3. Przeliczanie na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego odbywa się według następujących zasad:
  szczegółowe wyniki egzaminu wyrażone w skali procentowej z:
  • języka polskiego,
  • historii i wiedzy o społeczeństwie,
  • matematyki,
  • przedmiotów przyrodniczych
  • języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym

mnoży się przez 0,2;

4. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, historii, wiedzy o społeczeństwie, biologii, chemii, fizyki, geografii i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym za uzyskanie z:

   • języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:
    • celującym – 20 punktów,
    • bardzo dobrym – 18 punktów,
    • dobrym – 13 punktów,
    • dostatecznym – 8 punktów,
    • dopuszczającym – 2 punkty;
   • historii i wiedzy o społeczeństwie oceny wyrażonej w stopniu:
    • celującym – 20 punktów,
    • bardzo dobrym – 18 punktów,
    • dobrym – 13 punktów,
    • dostatecznym – 8 punktów,
    • dopuszczającym – 2 punkty;

oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 2;

 • biologii, chemii, fizyki i geografii oceny wyrażonej w stopniu:
    • celującym – 20 punktów,
    • bardzo dobrym – 18 punktów,
    • dobrym – 13 punktów,
    • dostatecznym – 8 punktów,
    • dopuszczającym – 2 punkty;

oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 4;

 • języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:
   • celującym – 20 punktów,
   • bardzo dobrym – 18 punktów,
   • dobrym – 13 punktów,
   • dostatecznym – 8 punktów,
   • dopuszczającym – 2 punkty.

 

 • W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego zakresu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub danej części egzaminu gimnazjalnego, przelicza się na punkty oceny wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum z zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany dany zakres odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub dana część egzaminu gimnazjalnego, których dotyczy zwolnienie.

Planowane oddziały

lp Oznaczenie oddziału Charakterystyka oddziału
1 GH
Klasa humanistyczna. Rozszerzony program języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie.

Przedmioty punktowane podczas rekrutacji: język polski, matematyka, język obcy, najwyższa ocena spośród historia, wos.

2 GBA Klasa biologiczno-chemiczna: rozszerzony program biologii i chemii.

Przedmioty punktowane podczas rekrutacji: język polski, matematyka, język obcy, najwyższa ocena spośród chemia, biologia.

3 GBM Klasa biologiczno-medyczna: rozszerzony program biologii i chemii. Dodatkowo: podstawy wiedzy medycznej.

Przedmioty punktowane podczas rekrutacji: język polski, matematyka,  język obcy, najwyższa ocena spośród chemia, biologia.

4 GMIA i GMIB
Klasy matematyczno-fizyczno-informatyczne: rozszerzony program matematyki, fizyki oraz informatyki.

Przedmioty punktowane podczas rekrutacji: język polski, matematyka, język obcy, najwyższa ocena spośród fizyka, informatyka.

5 GMG Klasa matematyczno-geograficzna: rozszerzony program matematyki oraz geografii. Dodatkowo – zajęcia warsztatowe z j. angielskiego od klasy II.

Przedmioty punktowane podczas rekrutacji: język polski, matematyka, język obcy, geografia.

 

SZKOŁA PONADPODSTAWOWA

(liceum czteroletnie)

Regulamin rekrutacji

do I Liceum Ogólnokształcącego im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie  

na rok szkolny 2019/2020

§ 1.
Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.)

 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. z 2017r. poz. 610)

 3. Zarządzenie nr 10 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie rekrutacji uczniów do publicznych liceów, techników, szkół branżowych I stopnia, szkół dla dorosłych i szkół policealnych na rok szkolny 2019/2020

§ 2.
Wymagane dokumenty

 1. Wniosek wydrukowany z systemu elektronicznego wspomagania rekrutacji i potwierdzony podpisem kandydata oraz prawnych opiekunów.
 1. Kopie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty, poświadczone za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły podstawowej.
 1. Oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty.
 1. 2 fotografie podpisane na odwrocie.

§ 3.
Zasady ogólne

 1. Rekrutacja do liceum jest prowadzona z wykorzystaniem systemu informatycznego.
 1. Kandydaci do oddziałów klasy pierwszej składają w sekretariacie szkoły pierwszego wyboru wnioski – podania wydrukowane z  systemu wraz z niezbędnymi kopiami zaświadczeń (kopie zaświadczeń muszą być potwierdzone przez szkoły, w których są one wymagane).
 1. Szkoła przyjmuje wyłącznie wnioski podpisane przez kandydata i rodziców (prawnych opiekunów).
 1. W trakcie rekrutacji organizowanej z  wykorzystaniem systemu elektronicznego wspomagania:
  • kandydat, składając wniosek – podanie, określa pozycję swoich preferencji przyjęcia do danego oddziału,
  • każdy z kandydatów zostaje przydzielony tylko do jednego z preferowanych oddziałów lub nie zostaje przyjęty do żadnego oddziału, jeśli do żadnego ze wskazanych oddziałów nie uzyskał wystarczającej liczby punktów, zapewniających mu przyjęcie,
  • jeżeli kandydat uzyskał liczbę punktów, uprawniającą go do przyjęcia do większej liczby oddziałów – zostaje on przydzielony do tego i tylko do tego oddziału, który znajduje się najwyżej na liście jego preferencji,
  • kandydat, który zostanie zakwalifikowany do przyjęcia do oddziału, nie będzie umieszczony na listach do przyjęcia do oddziałów o niższych preferencjach, choćby spełniał kryteria przyjęć do tych oddziałów.
 1. Kandydat, umieszczony na liście zakwalifikowanych do przyjęcia do danej szkoły, potwierdza wolę podjęcia nauki w danej szkole poprzez złożenie oryginału świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu.
 1. Ogłoszenie wyników rekrutacji nastąpi w terminie, ustalonym przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty.
 1. Warunkiem przyjęcia do szkoły jest  dostarczenie oryginałów dokumentów w terminie określonym w terminarzu.
 1. W celu przeprowadzenia rekrutacji do klasy pierwszej dyrektor powołuje Szkolną Komisję Rekrutacyjną, wyznacza jej przewodniczącego i określa zadania członków.
 1. Do zadań Komisji Rekrutacyjnej należy:
  1. ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego z zachowaniem obowiązujących zasad rekrutacji,
  2. przygotowanie oraz podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i listy kandydatów niezakwalifikowanych,
  3. przygotowanie oraz podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych,
  4. sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego,
  5. sporządzanie w przewidywanym w przepisach prawa terminie uzasadnień odmów przyjęcia kandydatów, których rodzice o to wystąpili,
  6. niezwłoczne udzielanie Dyrektorowi Szkoły wszelkich wyjaśnień, w szczególności w odniesieniu do kandydatów, których rodzice wnieśli odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej,
  7. dbanie o przetwarzanie danych osobowych kandydatów w trakcie całego procesu rekrutacji z poszanowaniem zapisów Ustawy o systemie oświaty oraz Ustawy o ochronie danych osobowych.

§ 4.
Kryteria rekrutacji

 1. Do klasy pierwszej Liceum przyjmuje się kandydatów, którzy posiadają świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.
 2. O przyjęciu kandydata do oddziału klasy pierwszej decyduje uzyskana przez niego w wyniku postępowania rekrutacyjnego lokata na listach kandydatów do liceum.
 3. Progiem punktowym jest liczba punktów ostatniego kandydata zakwalifikowanego przez system do danego oddziału.
 4. Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim są przyjmowani w pierwszej kolejności do publicznej szkoły ponadpodstawowej niezależnie od osiągniętych wyników, uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym.
 5. Pierwszeństwo w przyjęciu do Szkoły, w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym, mają w następującej kolejności:
  kryterium pierwszeństwa pierwszeństwo określa się na podstawie
  kandydaci z problemami zdrowotnymi ograniczającymi możliwość wyboru kierunku kształcenia opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej
  wielodzietność rodziny kandydata (oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci); oświadczenia o wielodzietności rodziny kandydata
  niepełnosprawność kandydata;

  niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

  niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

  niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

  orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełno-sprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, ze zm.)
  samotne wychowywanie kandydata w rodzinie; prawomocnego wyroku sądu rodzinnego orzekającego rozwód lub separację lub aktu zgonu oraz oświadczenia o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem
  objęcie kandydata pieczą zastępczą. dokumentu poświadczającego objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, ze zm.)
  Kryteria mają jednakową wartość.
Dokumenty, o których mowa w powyższej tabeli w pkt. 1 oraz w pkt. 2 lit. b–e, są składane w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego, zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, odpisu lub wyciągu z dokumentu.

Oświadczenia, o których mowa w powyższej tabeli, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

 1. O przyjęciu do oddziału klasy pierwszej ucznia powracającego z zagranicy decyduje dyrektor liceum.

§ 5.
Zasady rekrutacji po szkole podstawowej

 1. O przyjęciu kandydata do liceum decyduje suma liczby punktów, uzyskanych przez kandydata za:
  1. egzamin ósmoklasisty,
  2. oceny z następujących przedmiotów:

język polski, matematyka; wiedza o społeczeństwie lub historia (wyższa ocena), język obcy (najwyższa ocena)

w przypadku kandydatów ubiegających się o przyjęcie do oddziałów HA i HB z rozszerzonym programem języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie

język polski, matematyka; biologia lub chemia (wyższa ocena), język obcy (najwyższa ocena)

w przypadku kandydatów ubiegających się o przyjęcie do oddziałów BA i BM z rozszerzonym programem biologii i chemii
język polski, matematyka; fizyka lub informatyka (wyższa ocena), język obcy (najwyższa ocena) w przypadku kandydatów ubiegających się o przyjęcie do oddziału MI z rozszerzonym programem matematyki, fizyki oraz informatyki
język polski, matematyka; geografia, język obcy (najwyższa ocena) w przypadku kandydatów ubiegających się o przyjęcie do oddziału MGA z rozszerzonym programem matematyki, geografii oraz języka angielskiego

  c. inne osiągnięcia edukacyjne ucznia, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.
d. za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem dolicza się 7 punktów.

      2. Sposób przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnionych w postępowaniu rekrutacyjnym.

  1. Przeliczenie na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty

Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej. Szczegółowe wyniki egzaminu wyrażone są w skali procentowej.

Wynik przedstawiony w procentach z:

   • języka polskiego
   • matematyki

mnoży się przez 0,35.

Wynik przedstawiony w procentach z języka obcego nowożytnego mnoży się przez 0,3.

  1. Przeliczanie na punkty ocen z języka polskiego, matematyki i dwóch wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:

Ocena Punkty
celujący 18
bardzo dobry 17
dobry 14
dostateczny 8
dopuszczający 2

  1. Przeliczenie na punkty osiągnięć ucznia, wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej
Liczba punktów Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień
10 punktów tytułu finalisty konkursu przedmiotowego
7 punktów tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego
5 punktów tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego
Liczba punktów uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim:
10 punktów tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej
4 punkty tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej
3 punkty tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej
Liczba punktów uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
10 punktów dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego
7 punktów dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego
5 punktów dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego
7 punktów tytułu finalisty konkursu przedmiotowego
5 punktów tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego
3 punkty tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego
Liczba punktów uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim:
10 punktów dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej
7 punktów dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej
5 punktów dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej
7 punktów tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej
3 punktów tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej
2 punktów tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej
Liczba punktów uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w tabeli powyżej, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
4 punktów międzynarodowym
3 punktów krajowym
2 punktów wojewódzkim
1 punktów powiatowym

 

W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

Za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego,
w szczególności w formie wolontariatu przyznaje się 3 punkty.

Aby za osiągnięcie kandydat otrzymał punkty musi ono zostać wpisane na świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.

O wpisie osiągnięć na świadectwo decyduje dyrektor szkoły podstawowej.

  1. Przeliczanie na punkty ocen wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej w przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu ósmoklasisty:

z języka polskiego i matematyki:

   1. za ocenę celującą – po 35 punktów
   2. za ocenę bardzo dobrą – po 30 punktów
   3. za ocenę dobrą – po 25 punktów
   4. za ocenę dostateczną – po 15 punktów
   5. za ocenę dopuszczającą – po 10 punktów;

z języka obcego nowożytnego:

   1. za ocenę celującą – 30 punktów
   2. za ocenę bardzo dobrą – 25 punktów
   3. za ocenę dobrą – 20 punktów
   4. za ocenę dostateczną – 10 punktów
   5. za ocenę dopuszczającą – 5 punktów.

 

 

 

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status