I Liceum Ogólnokształcące im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie

Stypendia dla młodzieży wiejskiej

Fundusz Stypendialny dla Młodzieży Wiejskiej im. A. Bąkowskiej informuje o możliwości ubiegania się o stypendium na rok szkolny 2016/2017.
Warunki przyznawania stypendium są następujące:

 • miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie ubiegającego się o stypendium nie może przekroczyć 75% najniższego wynagrodzenia ogłoszonego przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej według stanu na dzień składania podań o stypendium tj. 1016,77 zł,
 • średnia ocen na świadectwie wnioskującego o stypendium na koniec roku 2015/2016 powinna wynosić co najmniej 4,2,
 • ubiegający się o stypendium powinien uzyskać pozytywną opinię wychowawcy, dyrekcji szkoły, rady pedagogicznej lub samorządu uczniowskiego,
 • stypendium może być przyznane finalistom olimpiad przedmiotowych lub za udokumentowane inne szczególne osiągnięcia- w tym przypadku nie stosuje się kryterium sytuacji materialnej.
  Pełną dokumentację należy przesłać lub dostarczyć osobiście na adres:
  Zespół Szkół nr 2, ul. Orylska 9, 06-400 Ciechanów, z dopiskiem „stypendia” nie później niż do 5 września 2016
  Dokumentację możecie złożyć także w sekretariacie naszego liceum do 1 września 2016 (zostanie sprawdzona i przekazana do Funduszu Stypendialnego).
  W załączeniu : dokumenty do pobrania i wypełnienia przez wnioskodawcę.
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status