I Liceum Ogólnokształcące im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie

Ruszyła rekrutacja elektroniczna do Krasiniaka!

rekrutacja2016

Rejestracja (zakładanie kont) w systemie elektronicznej rekrutacji przez gimnazjalistów, kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych odbywa się samodzielnie lub w macierzystym gimnazjum

od dnia 25 kwietnia 2016 roku od godz. 09:00
do dnia 18 maja 2016 roku do godz. 16:00

na STRONIE INTERNETOWEJ SYSTEMU pod adresem: www.ciechanow.edu.com.pl

Szczegółowy „Harmonogram działań gimnazjalisty – kandydata do szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Ciechanowski w systemie elektronicznego wspomagania rekrutacji na rok szkolny 2016/2017”: pobierz.
Kandydat wybiera maksymalnie trzy szkoły oraz układa listę wybranych oddziałów w kolejności: od najbardziej do najmniej preferowanego (dowolna liczba oddziałów).

Kandydat, który ubiega się o przyjęcie do zasadniczych szkół zawodowych oraz techników, po przyjęciu do wybranej przez siebie szkoły musi uzyskać zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w danym zawodzie.

W systemie elektronicznym znajduje się szczegółowa oferta szkół, w której przedstawiono:
– liczbę oraz rodzaj nowo tworzonych oddziałów w poszczególnych szkołach
– ewentualne wymagania dotyczące minimalnej oraz maksymalnej ilości punktów
decydujących o zakwalifikowaniu się do danego oddziału
– ilość miejsc w danym oddziale
– informację o charakterystyce danego oddziału, przedmiotach nauczanych
programem rozszerzonym, itp.

INFORMACJA DODATKOWA
dotycząca elektronicznej rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży prowadzonych przez Powiat Ciechanowski na rok szkolny 2016/2017

Szczegółowe kryteria przyjmowania kandydatów do klas pierwszych:

  • świadectwo ukończenia gimnazjum
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie (dotyczy kandydatów ubiegających się o przyjęcie do szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe)
  • wyniki z egzaminu gimnazjalnego
  • wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum oceny z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych
  • świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem
  • szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum
  • tytuł laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim (kandydaci przyjmowani w pierwszej kolejności)

Kryteria przyjmowania kandydatów w przypadku równorzędnych wyników:

Kryteria

 

Dokument potwierdzający
spełnienie kryterium
Problemy zdrowotne

 

Opinia publicznej poradni
psychologiczno – pedagogicznej,
w tym publicznej poradni specjalistycznej
Wielodzietność rodziny kandydata

 

Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata, opatrzone klauzulą „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego zeznania”
Niepełnosprawność: kandydata, jednego z rodziców kandydata, obojga rodziców kandydata,

lub rodzeństwa kandydata

 

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U z 2011 Nr 127, poz. 721 ze zm.).
Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

 

Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem
Objęcie kandydata pieczą zastępczą Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r.
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 332 ze zm.)

Wymienione dokumenty można składać w postaci:

  • w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu,
  • kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata lub pełnoletniego kandydata,
  • oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej rodzica/opiekuna lub pełnoletniego kandydata. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Oferta edukacyjna oraz Regulamin rekrutacji do I Liceum Ogólnokształcącego im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie: zobacz.

 

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status